Skip Navigation

Henry M. Rowan College of Engineering

Hong Zhang

Associate Professor

Hong Zhang

Contact Information
Email: zhang@rowan.edu
Phone: 856-256-5347
Homepage: http://users.rowan.edu/~zhang/